Nuostatai

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 31 d.
sprendimu Nr. T1-179

 

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS


1. Telšių vaikų globos namai (toliau - Globos namai) yra stacionarias ir nestacionarias specialiąsias socialines paslaugas teikianti įstaiga. Teikiamos socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos laikinai likusiems be tėvų globos vaikams; socialinės rizikos vaikams ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų; sulaukusiems pilnametystės asmenims po institucinės vaiko socialinės globos.

2. Įstaigos pavadinimas – Telšių vaikų globos namai.

3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Globos namų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Globos namų tikslus, uždavinius ir funkcijas, teises, darbo organizavimą, darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, darbo apmokėjimo tvarką, finansavimą, vaiko apgyvendinimą, jo laikiną išleidimą ir išvykimą bei globos namų likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą.

5. Globos namai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 124:2004 „Vaikų globos įstaigos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

6. Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam.

7. Globos namų savininkas – Telšių rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas banke. Globos namų nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

9. Globos namų adresas: Džiugo g. 6, 87116 Telšiai.

10. Globos namų vieši pranešimai skelbiami globos namų interneto tinklalapyje: www.telsiuvaikuglobosnamai.lt

 

II. GLOBOS NAMŲ TIKSLAI IR FUNKCIJOS


11. Svarbiausieji Globos namų veiklos tikslai yra:

11.1. organizuoti ir teikti trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą ─ iki 21 metų;

11.2. organizuoti ir teikti apgyvendinimo paslaugas sulaukusiems pilnametystės asmenims po institucinės socialinės globos;

11.3. organizuojant ir teikiant socialinės globos paslaugas be tėvų likusiems vaikams siekti:

11.3.1. parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;

11.3.2. užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus;

11.3.3. sudaryti vaikui artimas šeimai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

11.3.4. užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;

11.3.5. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) plane nustatytus vaiko socialinius poreikius;

11.3.6. sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai ir parenkant jo poreikius bei pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;

11.3.7. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su globojamo vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;

11.3.8. bendradarbiauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;

11.3.9. bendradarbiauti su vaiko ugdymo bei mokymo įstaigomis, vaiko mokymo- (si) klausimais;

11.3.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoti globotinių turtą, tvarkyti iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.

11.4. Organizuojant ir teikiant apgyvendinimo paslaugas:

11.4.1. sudaryti namų aplinkos sąlygas sulaukusiems pilnametystės asmenims po institucinės vaiko socialinės globos;

11.4.2. organizuoti ir teikti bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas pagal poreikį.

 

III. GLOBOS NAMŲ TEISĖS


12. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

12.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią informaciją, kurios reikia sprendžiant Globos namų kompetencijai priskirtus klausimus;

12.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;

12.3. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

12.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

12.5. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

12.6. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV. GLOBOS NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS


13. Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais.

Globos namų administracijos padalinių veikla reguliuojama globos namų direktoriaus tvirtinamomis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų pareiginiais nuostatais.

14. Savivaldybės taryba:

14.1. tvirtina Globos namų nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;

14.2. tvirtina didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių;

14.3. tvirtina veiklos sąmatą;

14.4. tvirtina vietų (vaikų) skaičių Globos namuose, mitybos normatyvus;

14.5. skiria Savivaldybės biudžeto lėšų Globos namams išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka;

14.6. priima sprendimus dėl Globos namų reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.

15. Šių nuostatų 14 punkte nurodytas funkcijas įgyvendina Savivaldybės taryba.

16. Savivaldybės meras:

16.1. įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Globos namų direktorių;

16.2. tvirtina direktoriaus pareiginius nuostatus, tarnybinio atlyginimo koeficientą ir priedus.

17. Vaikų globos namams vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas konkurso būdu. Direktorių skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, vykdo kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais, Savivaldybės meras. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo Savivaldybės meras. Direktorius pavaldus Savivaldybės merui, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.

18. Globos namų direktorius:

18.1. telkia kolektyvą Globos namų tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, kūrybinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui;

18.2. tvirtina Globos namų struktūrą, atsižvelgdamas į vaikų skaičių, amžių, teikiamų paslaugų sudėtingumą bei jų teikimo trukmę;

18.3. užtikrina Globos namuose gyvenančių vaikų teisių bei teisėtų interesų apsaugą, efektyvų globos namų materialinių, finansinių bei žmogiškųjų išteklių panaudojimą, atsako už visą Globos namų veiklą;

18.4. atstovauja Globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

18.5. leidžia įsakymus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

18.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, rūpinasi jų profesiniu tobulėjimu, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

18.7. tvirtina individualius vaikų ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus;

18.8. sudaro patariamąją direktoriaus instituciją – Globos namų tarybą (toliau – Namų taryba), kurios nariais gali būti pedagogų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, vaikų, kitų Globos namų darbuotojų, rėmėjų atstovai bei tvirtina jos narių skaičių ir nuostatus;

18.9. sudaro sąlygas Globos namuose veikti darbuotojų, vaikų, tėvų, rėmėjų (taryboms) komitetams ir tvirtina jų nuostatus;

18.10. užtikrina Globos namų darbuotojų bendradarbiavimą su vaikų tėvais, artimaisiais giminaičiais, asmenimis, laikinai paimančiais vaiką į savo šeimą, savivaldybių Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, savivaldybių Socialinės paramos skyriais, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, darbo biržomis, profesinio orientavimo ir mokymo įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga, Globos namų rėmėjais, visuomene;

18.11. teikia informaciją visuomenei apie Globos namų veiklą ir teikiamas paslaugas;

18.12. rūpinasi Globos namų tarptautiniais ryšiais;

18.13. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

18.14. kasmet steigėjui pateikia ataskaitą apie Globos namų veiklą, vykdomas programas;

18.15. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą;

18.16. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas;

18.17. tvirtina Vaiko apgyvendinimo vaikų globos namuose, laikino išvykimo ir išleidimo tvarką.

19. Globos namų direktoriaus pavaduotoją (-us) į pareigas priima ir iš jų atleidžia globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Globos namų direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas globos namų direktoriui.

20. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):

20.1. koordinuoja ir kontroliuoja globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal globos namų direktoriaus jam nustatytą kompetenciją;

20.2. atlieka kitas globos namų direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

21. Direktoriui laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) jo funkcijas vykdo Globos namų direktoriaus pavaduotojas.

 

V. GLOBOS NAMŲ FINANSAVIMAS


22. Globos namai turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Globos namų finansavimo šaltiniai yra:

23.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

23.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

23.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.

24. Globos namai vaiko gaunamas lėšas perveda į asmeninę vaiko sąskaitą banke. Vaiko lėšos gali būti panaudotos vaiko interesams įstatymų nustatyta tvarka.

25. Globos namai, gerindami vaikų buitines ir materialines gyvenimo sąlygas bei kitaip atstovaudami vaiko interesams, gali:

25.1. dalyvauti programose ir teikti projektus tikslinei paramai gauti jiems įgyvendinti;

25.2. gauti iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių arba juridinių asmenų paramą vaikų gerovei užtikrinti.

 

VI. VAIKO APGYVENDINIMAS IR IŠVYKIMAS


26. Globos namuose gali būti apgyvendinamas:

26.1. nuo gimimo iki 18 metų amžiaus vaikas, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba be tėvų globos likęs vaikas tol, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas;

26.2. vyresnis kaip 18 metų asmuo, kai išlaikymas Globos namuose yra pratęstas, kol jis baigs bendrojo lavinimo mokyklą.

27. Be tėvų globos likęs vaikas yra apgyvendinamas Globos namuose teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Vaikas išleidžiamas iš Globos namų, kai:

28.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai);

28.2. įvaikinamas;

28.3. sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);

28.4. susituokia.

 

VII. GLOBOS NAMŲ LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS IR PERTVARKYMAS


29. Globos namus reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Globos namų nuostatų ir veiklos organizavimo pakeitimai galimi tik patvirtinus Savivaldybės tarybai.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


31. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

32. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus ar teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

33. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Globos namų savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti savivaldybės direktorius, šias funkcijas vykdo savivaldybės administracijos direktorius be atskiro šių nuostatų pakeitimo.

___________________________

Biudžetinės įstaigos

Telšių vaikų globos namų direktorius Žydrūnas Seilius

 

Telšių vaikų globos namai.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes